Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2020

juhasowa
4885 fd59 500
Reposted fromwabnicu wabnicu viapchamtensyf pchamtensyf
juhasowa
9203 bd11 500
Reposted fromhrafn hrafn viapchamtensyf pchamtensyf
juhasowa
0344 beb9 500
Tadeusz Różewicz
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf
juhasowa
0344 beb9 500
Tadeusz Różewicz
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf

January 26 2020

juhasowa
5591 6056 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacotarsky cotarsky
juhasowa
3159 047b 500
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacotarsky cotarsky
juhasowa
1464 d749 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSilentRule SilentRule

January 25 2020

juhasowa
0027 e413 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamaybeyou maybeyou

January 24 2020

juhasowa
6690 f331
juhasowa
8638 a1cb
Reposted fromchudazupa chudazupa via12czerwca 12czerwca
juhasowa
4246 d2e7 500
Reposted fromhrafn hrafn viahormeza hormeza
juhasowa
9474 56b4
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza
juhasowa
Reposted fromshakeme shakeme viausmiechprosze usmiechprosze

January 22 2020

juhasowa
6083 b546 500
Różycki
Reposted fromhrafn hrafn viahormeza hormeza
juhasowa
6263 0fc7
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viahormeza hormeza

January 21 2020

juhasowa
Czułość jest tą najskromniejszą odmianą miłości. To ten jej rodzaj, który nie pojawia się w pismach ani w ewangeliach, nikt na nią nie przysięga, nikt się nie powołuje. Nie ma swoich emblematów ani symboli, nie prowadzi do zbrodni ani zazdrości.
Pojawia się tam, gdzie z uwagą i skupieniem zaglądamy w drugi byt, w to, co nie jest „ja”.
— Olga Tokarczuk - „Czuły narrator”
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarudosci rudosci
juhasowa
9206 2f4e
Reposted fromsoftboi softboi viaszydera szydera
juhasowa
8731 f09e 500
Reposted fromhrafn hrafn viaiblameyou iblameyou
juhasowa
Nie daj mi, Boże, podróżować tam, dokąd nie powinniśmy podróżować. Uchroń mnie przed wędrówką w czasie, pozwól mi zostać tam, gdzie jest miejsce moje. Pozwól mi mieszkać między przyszłością a przeszłością, między jutrem a wczoraj. Niech się nic, co się stało, nie odstaje i niech się nie staje nic, co jeszcze nie dojrzało, aby stać się. Niech się dzieje normalność, choćby byłą najokrutniejsza. I niech się nie cofa ani nie śpieszy zegar czasu mojego, niech nie wracają cienie świetności ani marności mojej. Amen.
— Agnieszka Osiecka, Zabiłam ptaka w locie.
Reposted frommhsa mhsa viaiblameyou iblameyou

January 19 2020

juhasowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl