Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

juhasowa
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
juhasowa
Przyjaciel staje się fragmentem naszej biografii, jak data urodzenia, pierwsza szkoła czy imiona rodziców.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromitoweryou itoweryou viaehh ehh
juhasowa
1349 eacd 500
Tajemnica długowieczności z roku 1934.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viausmiechprosze usmiechprosze
juhasowa
Pamiętaj, że najważniejsze jest, aby to, co najważniejsze, pozostało najważniejsze.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
juhasowa
8194 4f35 500
...SUDETY.
Reposted fromanobotakitak anobotakitak viamountains mountains
2313 501f 500
Reposted fromtwice twice viaIriss Iriss
juhasowa
Granice? Nigdy żadnej nie widziałem, ale słyszałem, że istnieją w umysłach niektórych ludzi.
— Thor Heyerdahl
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viausmiechprosze usmiechprosze
juhasowa
7663 da33
Reposted frompea-pea pea-pea viausmiechprosze usmiechprosze

March 12 2017

juhasowa
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz “tak”, czasem “nie”. Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi “nie”. Sam jej sobie udzieliłeś.”
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viarudosci rudosci
juhasowa
6939 2eae
Reposted fromSTYLTE STYLTE viaIriss Iriss
juhasowa
- Zawsze tak dużo myślisz, Charlie?
- Czy to coś złego?
- Niekoniecznie, ale czasem ludzie nie uczestniczą przez to w życiu. 
— Stephen Chbosky – Charlie
Reposted fromrefuge refuge viapolciak polciak
6632 ed8b 500
Reposted from009 009 viaenfermosmentales enfermosmentales
juhasowa
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viafelicka felicka

March 10 2017

juhasowa
juhasowa
Człowiekiem gór nie jest ten, który umie i lubi chodzić po górach, ale ten, który górami potrafi żyć w dolinach
— tekst z pustelni św. br. Alberta, Kalatówki, Zakopane
Reposted fromniewiastadzielna niewiastadzielna
juhasowa
3965 8991 500
Reposted fromniewiastadzielna niewiastadzielna
juhasowa
Czas. Obecność. Uważność.
Reposted fromniewiastadzielna niewiastadzielna
juhasowa
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff

March 09 2017

juhasowa
4230 41e1
juhasowa
2061 ef9c 500
Reposted fromcoolenough coolenough viapolciak polciak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl